NORME METODOLOGICE Nr. 301 din 28 iunie 1999

NORME METODOLOGICE Nr. 301 din 28 iunie 1999

PENTRU APLICAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR.28/1999 PRIVIND OBLIGATIA AGENTILOR ECONOMICI DE A UTILIZA APARATE DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE
Ordonanta de urgenta:

Art.1.-(2) Agentii economici prevazuti la alin.(1), denumiti in continuare utilizatori, au obligatia emiterii de bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le predea clientilor.

Norme metodologice:

1.1 Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale au obligatia sa emita bonuri fiscale la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, pe care sa le predea clientilor.

1. 2 Bonurile fiscale vor fi emise, de catre utilizatori, numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obtinut avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

1.3 Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale vor afisa la intrarea in unitatile de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, precum si la locul unde sunt amplasate aparatele, anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a solicita si pastra bonurile fiscale pana la iesire din unitate.

Anunturile trebuie sa fie scrise cu litere de tipar avand inaltimea minima de 3 cm.

Ordonanta de urgenta:

Art.1 - (3) In cazul in care, agentii economici efectueaza atat activitati de vanzare cu amanuntul, cat si cu ridicata, acestia au obligatia sa emita bonuri fiscale pentru bunurile vandute cu amanuntul si facturi fiscale pentru vanzarile cu ridicata.

Norme metodologice:

1.4 Activitatile de vanzare cu amanuntul si, respectiv, cu ridicata vor fi organizate in spatii comerciale separate, cu gestiuni distincte pentru fiecare activitate, iar in contabilitate operatiunile vor fi reflectate corespunzator.

Ordonanta de urgenta:

Art.1 - (4) In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligati ca in momentul constatarii defectiunii sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul, sau reprezentantii legali ai acestuia in teritoriu. Prin distribuitor autorizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege orice agent economic producator, importator sau comerciant, autorizat in conditiile prevazute la art.5.

Norme metodologice:

1.5 Utilizatorul va consemna in cartea de interventii a aparatului de marcat electronic fiscal prezentata in anexa nr. 1 data si ora la care a anuntat defectarea acestuia.

1.6 Distribuitorul autorizat sau reprezentantul legal al acestuia in teritoriu are obligatia ca, in termen de 72 de ore de la anuntarea de catre utilizator a defectarii aparatului, sa il repuna in functiune prin unitatea de service acreditata de care apartine utilizatorul aparatului.

1.7 Utilizatorii prevazuti la pct. 5.7 alin. 2 vor anunta unitatea de service acreditata in cazul defectarii aparatului si vor consemna in cartea de interventii data si ora anuntarii. Unitatea de service are obligati de a repune in functiune aparatul in termen de 72 de ore de la anuntare.

Ordonanta de urgenta:

Art.1.- (5) Pana la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru special, intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita facturi fiscale pentru respectivele operatiuni.

Norme metodologice:

1.8 Pana la repunerea in functiune a aparatului defect, tranzactiile efectuate se inregistreaza intr-un registru, denumit in continuare registru special, care se va completa fara stersaturi sau spatii neutilizate, iar pentru clienti se vor emite facturi fiscale. Registrul special va fi conform modelului prezentat in anexa nr. 2.

1.9 Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat si stampilat de catre organul fiscal la care utilizatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cu precizarea numarului de pagini continut de acesta.

1.10 La repunerea in functiune a aparatului, tehnicianul unitatii de service acreditate certifica in registrul special, dupa ultima inregistrare a tranzactiilor efectuate de catre utilizator, data si ora inceperii functionarii aparatului, sub semnatura si parafa.

1.11 In situatia intreruperii curentului electric in momentul emiterii unui bon, acesta va fi pastrat de catre utilizator impreuna cu raportul fiscal de inchidere zilnica.

Pentru tranzactiile efectuate in perioada intreruperii curentului electric utilizatorii vor aplica prevederile pct 1.8.

In registrul special, inainte de inregistrarea tranzactiilor, se va nota data si ora intreruperii curentului electric, iar in final, data si ora la care aparatul incepe sa functioneze, sub semnatura si stampila utilizatorului.

Ordonanta de urgenta:

Art.2.- (1) Se excepteaza de la prevederile art.1 alin. (1):

a) agentii economici care realizeaza venituri totale anuale de pana la 100 milioane lei;

Norme metodologice:

2.1 Agentii economici care realizeaza venituri totale anuale de pana la 100 milioane lei nu sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

2.2 Daca in cursul anului agentii economici prevazuti la pct. 2.1, realizeaza venituri totale egale sau mai mari de 100 milioane lei, ei sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au depasit plafonul.

Ordonanta de urgenta:

Art.3.- (1) In sensul dispozitiilor de la art.1 alin. (1) aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constuctiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul dublu de imprimare si afisajul client.

Norme metodologice:

3.1 Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi:

a) case de marcat electronice cu structura inchisa, izolate. Acestea au hardware dedicat, set fix de functii, baza de date proprie si functioneaza izolat (nu pot fi cuplate intr-o retea). Modulul fiscal este integrat in hardware propriu, iar programul de aplicatie si cel de control din modulul fiscal sunt plasate intr-o memorie fixa.

b) case de marcat electronice cu structura inchisa integrabile intr-o retea. In plus fata de categoria anterioara, acestea dispun de o interfata de retea prin care se asigura cooperarea cu un program de aplicatie extern. Interfatarea furnizeaza un set limitat de comenzi de modificare sau de completare a bazei de date interne si de citire a unor categorii de date, asigurand securitatea comunicarii, impusa de aceasta clasa de aparate.

c) case de marcat electronice computerizate. Acestea sunt realizate pe o structura de calculator standard, in care este inclus un modul fiscal cu hardware si program de control proprii, care se interfateaza cu programul de aplicatie al aparatului de marcat electronic fiscal, care ruleaza pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfatare adecvat acestei categorii de aplicatii. Eventuala comunicare pentru integrarea intr-o retea este controlata de programul de aplicatie in limitele acceptabile pentru aceasta clasa de aplicatii.

d) aparate/ terminale cu functii de case de marcat electronice. Dispozitive , identificabile ca structura si program aplicativ, care includ un modul fiscal. Interfatarea aplicatiei cu modulul fiscal confera acestora si functii de casa de marcat, in afara altor functii specifice.

e) imprimante fiscale. Dispozitive care includ un modul fiscal, memorie fiscala si periferice controlabile de catre acesta. Acestea nu au program de aplicatie propriu si se interfateaza ca periferice cu un sistem de calcul, cu structura hardware si program aplicativ identificabil, impreuna cu care formeaza ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal.

3.2 Constructiv, aparatele de marcat electronice fiscale pot fi realizate:

- unitar (carcasa unica care include ansamblul);

- modular (sistem de module functionale, la care se asigura integritatea si continuitatea legaturii cu modulul fiscal si perifericele controlate de acesta).

Un aparat de marcat electronic fiscal instalat intr-un punct de desfacere de bunuri sau de prestare de servicii trebuie :

a) sa contina:

- un modul fiscal propriu cu un set minim de functii accesibile prin comenzi de interfatare, prin intermediul caruia controleaza:

- o memorie fiscala de tip (E)PROM

- un dispozitiv de afisaj client special, cu caractere de minimum 7 mm, cu numarul minim de caractere suficient pentru afisarea valorii maxime pentru totalul de bon si care asigura o buna lizibilitate pentru client in orice conditii de lumina ambianta. Sunt exceptate aparatele utilizate in alimentatia publica, unde plata se face la masa, si in activitatea hoteliera

- un dispozitiv de imprimare care sa asigure tiparirea simultana a bonurilor si a unei role-jurnal, prevazut cu senzori pentru ambele role utilizate pentru emiterea documentelor respective, cu minimum 18 caractere/ linie document, avind caractere de minimum 2,5 mm inaltime

- un afisaj operator;

- o tastatura pentru accesarea functiilor aparatului;

- un sistem pentru stabilirea regimului de lucru;

b) sa poata functiona autonom, oferind local un set minimal de functii de casa de marcat, interfatandu-se cu modulul fiscal pentru executia lor;

c) sa asigure securitatea procesului de culegere de date prin efectuarea de verificari inainte de a afecta ansamblul datelor stocate;

d) sa asigure continuitatea memoriei RAM si a ceasului de timp real, astfel incat sa fie permisa reluarea unei operatiuni intrerupte de caderea tensiunii de alimentare si finalizarea corecta a acesteia;

e) sa controleze dispozitivul propriu de imprimare (minimum dublu -bon/raport si rola-jurnal) si afisajul client exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfatare oferite de acesta;

f) sa inregistreze pe termen lung in memoria fiscala din modulul fiscal datele la nivelul zilei de lucru si modificarea parametrilor si a evenimentelor care au implicatii in interpretarea datelor stocate;

g) sa asigure inviolabilitatea accesului neautorizat prin:

- sigilare si prin elemente fizice de securizare a accesului la operatiuni privilegiate, accesibile doar personalului de service;

- existenta unor regimuri de lucru protejate, accesibile numai printr-un bloc de chei sau parole de minimum 4 cifre;

- asigurarea continuitatii si integritatii legaturilor implicate in fluxul de date si emiterea de documente pe dispozitivul propriu de imprimare;

- controlul comunicatiei prin interfete.

h) sa verifice:

- conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare si cu afisajul client;

- prezenta si corectitudinea functionarii memoriei fiscale;

- tensiunea de alimentare si bateria de sustinere, implicate in continuitatea memoriei de date si ceasului de timp real;

- integritatea si coerenta datelor stocate si a documentelor emise, blocand functionarea atunci cand se depisteaza situatii anormale.

i) sa asigure proceduri de recuperare, in caz de anomalii de functionare nedeterminate de defectarea aparatului.

Programul aparatelor de marcat electronice fiscale este responsabil pentru asigurarea functionalitatii aparatelor de marcat electronice fiscalein conformitate cu specificatiile de utilizare. Acesta este compus din programul de control al aparatelor de marcat electronice fiscale (localizat in modulul fiscal) si din programul de aplicatie al aparatelor de marcat electronice fiscale. Prin cooperarea acestora se asigura functionalitatea de ansamblu si protectia fluxului de date si a emiterii de documente cu caracter fiscal. Partajarea fizica si modul de comunicatie intre cele doua componente depind de varianta constructiva a aparatelor de marcat electronice fiscale.

3.3 Modulul fiscal este un subansamblu hardware software din aparatele de marcat electronice fiscale cu resurse de procesare, de stocare de date, de program, de ceas de timp real si de asigurare a protectiei si integritatii datelor proprii, care izoleaza sectiunea critica din aparatul de marcat electronic fiscal, responsabila pentru siguranta gestionarii datelor si documentelor cu caracter fiscal, oferind un set limitat de comenzi de interfatare cu restul aplicatiei aparatului de marcat electronic fiscal. El capteaza toate datele trimise spre dispozitivul propriu de imprimare al aparatelor de marcat electronice fiscale, gestionand independent si asigurand sinteza acestor date pe termen scurt (zi in totalizatoare si in contoare distincte pe categorii de operatiuni permise) si pe termen lung (durata de utilizare a memoriei fiscale inglobate), controleaza datele afisate pentru client si asigura integritatea si protectia datelor colectate si a documentelor emise.

Modulul fiscal va asigura stocarea datelor si functionarea ceasului de timp real minimum 1440 de ore in absenta tensiunii de alimentare.

Capacitatea registrelor interne trebuie sa fie de minimum 7 cifre la introducere, de minimum 8 cifre la totalizatoarele de bon, de minimum 10 cifre la totalizatoarele zilnice si suficienta pentru a prezenta bilantul intregului continut al memoriei fiscale la totalizatoarele de bilant.

Datele de sinteza stocate in memoria fiscala sunt inviolabile si se pastreaza pe timp nelimitat.

Functionarea sa este asigurata de programul de control al aparatului, care este localizat in memoria fixa din acest modul. Acest program va asigura si functiile de autodiagnoza.

Modulul fiscal poate folosi aceleasi resurse hardware cu restul aplicatiei aparatului, numai in cazul in care acesta are structura inchisa.

Fiecare aparat de marcat electronic fiscal are propriul sau modul fiscal.

Modulul fiscal va contine elemente de control pentru restrictionarea operatiilor permise numai personalului de service, elemente de detectie a caderii tensiunii de alimentare si pentru controlul bateriei de sustinere si elemente de securizare.

3.4 Partea de aplicatie a aparatelor de marcat electronice fiscale din ansamblul aparatelor de marcat electronice fiscale, implementata sau nu, pe aceeasi structura hardware ca modulul fiscal, in functie de varianta constructiva, si controlata de programul de aplicatie al aparatului, trebuie:

a) sa devina activa automat dupa cuplarea tensiunii;

b) sa permita numai setul de comenzi de tastatura si de interfata de comunicatie din specificatiile de utilizare si sa nu permita executia de comenzi care necesita comunicarea cu modulul fiscal, fara a coopera cu acesta;

c) sa acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfatare ale acestuia, pentru a comunica cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat, cu afisajul si cu memoria fiscala;

d) sa acceseze modulul fiscal pentrru: citirea cotelor curente de taxa pe valoarea adaugata, a datei si orei locale intretinute de ceasul de timp real al acestuia, a indicatorilor de stare si, optional, pentru citirea valorii unor totalizatoare si contoare zilnice;

e) sa asigure continuitatea propriei memorii de date;

f) sa gestioneze baza de date pentru articole si sa asigure asocierea articol cota de taxa pe valoarea adaugata si posibilitatea modificarii acestei asocieri doar dupa o operatiune de inchidere zilnica;

g) sa asigure sinteza la nivelul zilei de lucru a datelor gestionate prin alte comenzi decat cele specifice setului minimal impus de comenzi si sa permita raportarea acestora la nivel de tip de comanda;

h) sa controleze comunicatia cu alte periferice auxiliare si/sau cu alta retea.

3.5 Optional, la aparatele de marcat electronice fiscale pot fi cuplate dispozitive ca: balante electronice, cititoare de coduri de bare, cititoare de carti de credit, etc.

Comunicatia aparatului de marcat electronic fiscal cu perifericele specifice domeniului si cu dispozitivul de imprimare propriu (cu exceptia cazului cind acesta are caracter fiscal) trebuie:

a) sa permita introducerea unica de articol fara a interveni asupra informatiilor legate de sistemul de taxare;

b) sa nu permita tiparirea prin alte mijloace decat prin intermediul modulului fiscal a documentelor pe dispozitivul de imprimare propriu;

c) sa nu permita modificarea directa prin comenzi de interfata a continutului memoriei de date din modulul fiscal.

Cand aparatul de marcat electronic fiscal are posibilitati de cuplare intr-o retea, interfata trebuie:

a) pentru baza de date:

- sa permita doar completarea acesteia in cursul unei zile de lucru deschise;

- sa permita modificarea articolelor din baza de date proprie doar dupa un raport fiscal de inchidere zilnica;

b) sa nu permita scrierea / stergerea memoriei operationale a modulului fiscal.

Ordonanta de urgenta:

Art.3.- (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca cumulativ cel putin urmatoarele functii esentiale:

a) conservarea datelor prin acumulari progresive;

b) imprimarea si emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de inchidere zilnica, rapoarte fiscale periodice;

c) inregistrarea in memoria fiscala a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de inchidere zilnica si a oricaror modificari de parametri care afecteaza interpretarea datelor stocate si evenimente care afecteaza continuitatea inregistrarii datelor;

d) blocarea automata a functionarii aparatului cand sunt inactive memoria fiscala, dispozitivul dublu de imprimare sau afisajul client;

e) asigurarea continuitatii functionarii si inregistrarii datelor, coerentei structurii de date si a documentelor emise, precum si asigurarea procedurilor de recuperare din stari de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem.

Norme metodologice:

3.6 Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa asigure prin comenzi de la tastatura, in mod cumulativ, minimum urmatoarele functii:

a. in regim de programare:

1. fiscalizarea memoriei fiscale. Prin operatiunea de fiscalizare, in sensul ordonantei de urgenta, se intelege identificarea memoriei fiscale si a utilizatorului prin datele inscrise in aceasta, si anume: seria fiscala a aparatului, denumirea, adresa si codul fiscal ale utilizatorului, data si ora la care se activeaza memoria;

2.programarea antetului bonului fiscal;

3.programarea cotelor de taxa pe valoare adaugata (minimum 4 niveluri de cota);

4.programarea asocierii articol cota de taxa pe valoare adaugata;

5.programarea datei;

b. in regim de inregistrare:

1. inregistrarea livrarii de bunuri sau prestari de servicii concomitent cu calculul taxei pe valoarea adaugata aferente, cu specificarea nivelului de cota de taxa pe valoarea adaugata pentru fiecare operatiune sau a faptului ca operatiunea nu este supusa taxarii;

2. imprimarea bonurilor fiscale conform prevederilor ordonantei de urgenta;

3. posibilitatea de corectie a erorilor numai inainte de emiterea bonului fiscal. Corectarea unei erori sau anularea unei vanzari se evidentiaza pe bon si se poate efectua numai cu conditia ca valoarea totala a acestuia sa nu devina negativa;

4. semnalizarea printr-un mesaj de atentionare, cand capacitatea memoriei fiscale scade sub minimum 60 de inchideri zilnice;

5. transmiterea mesajelor in limba romana.

c. in regim de raportare:

1. emiterea raportului nefiscal "X" care reprezinta o vizualizare a valorilor curente cumulate in totalizatoarele zilnice, de la ultimul raport fiscal de inchidere zilnica pana in momentul tiparirii acestuia;

2. emiterea raportului fiscal "Z" de inchidere zilnica pe baza totalizatorelor zilnice din memoria de date proprie, insotit de inscrierea datelor cu caracter fiscal care caracterizeaza sintetic ziua de lucru, in memoria fiscala ca operatiune indivizibila, urmat de operatiunea efectiva de golire zilnica (stergerea totalizatoarelor si a contoarelor zilnice). Atunci cand capacitatea de inregistrare libera a memoriei fiscale scade sub minimum 60 de inregistrari de golire zilnica, utilizatorul trebuie sa fie avertizat de acest lucru printr-un mesaj explicit;

3. emiterea de rapoarte fiscale periodice pe anumite perioade sau pe intreaga perioada de utilizare a memoriei fiscale prin obtinerea datelor de raportare pentru perioada solicitata din memoria fiscala si calcularea totalurilor pentru perioada raportata.

3.7 Functii interzise aparatelor de marcat electronice fiscale.

a. inregistrarea tranzactiilor doar valoric, fara identificarea bunurilor sau a serviciilor, ca si a celor care nu au specificata cota de taxa pe valoarea adaugata asociata sau faptul ca nu sunt taxabile sau inregistrarea de vanzari inainte de programarea cotelor de taxa pe valoarea adaugata;
b. functionarea aparatului in conditiile deconectarii dispozitivului de imprimare sau a afisajului client ori a memoriei fiscale; emiterea de bonuri cu valori totale negative;
c. modificarea cotelor de taxa pe valoarea adaugata fara obtinerea in prealabil a raportului fiscal de golire zilnica; inregistrarea returului de marfa;
d. corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal;
e. initializarea contorului Z pentru raportul fiscal de inchidere zilnica si a totalizatoarelor generale, intretinute pe toata durata de utilizare a unei memorii fiscale;
f. emiterea de copii de pe bonul fiscal;
g. schimbarea datei si a orei in alte conditii decat cele prevazute de ordonanta de urgenta si in prezentele norme metodologice; stergerea totalului general de vanzari;
h. programarea ceasului de timp real din modulul fiscal cu o data calendaristica anterioara celei a ultimei inregistrari din memoria fiscala, atunci cand memoria fiscala este activata.3.8 Aparatul trebuie sa se blocheze automat, daca:

a. nu este conectata memoria fiscala;
b. nu este conectat sistemul de imprimare sau afisajul client;
c. lipsesc rolele de hartie;
d. capacitatea memoriei fiscale s-a umplut;
e. se produce o eroare de inregistrare in memoria fiscala, moment din care sa se poata efectua numai citirea acesteia.

Ordonanta de urgenta:

Art.3.- (3) Memoria fiscala este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie sa permita obligatoriu acumulari progresive ale datelor fara ca acestea sa poata fi modificate sau sterse, precum si conservarea in timp a acestora pe o perioada de minimum 10 ani.

Norme metodologice:

3.9 Memoria fiscala este un dispozitiv de tip memorie fixa unic inscriptibila, care asigura arhivarea secventiala a datelor cu caracter fiscal si garanteaza protectia acestora impotriva pierderii, modificarilor si stergerilor. Ea face parte din modulul fiscal, putand fi accesata numai prin intermediul programului de control propriu al acestuia. Fiecare locatie de memorie poate fi accesata o singura data pentru inscriere si ori de cate ori este nevoie pentru citire.

Cerintele pentru acest dispozitiv sunt neconvertibilitatea, inaccesibilitatea si securitatea dubla.

Memoria fiscala trebuie sa asigure pastrarea nealterata a datelor pe perioada de utilizare si minimum 10 ani dupa umplere.

3.10 Securitatea memoriei fiscale se asigura prin:

a. posibilitatea acesteia de a retine datele stocate pe termen lung in absenta tensiunii de alimentare si prin includerea in structura de date a unor elemente de control al integritatii datelor stocate;

b. inglobarea intr-un material opac care impiedica dezasamblarea fara distrugerea memoriei si care sa nu permita denaturarea sau stergerea datelor stocate;

c. fixarea memoriei in interiorul aparatului astfel incat sa nu permita scoaterea acesteia fara distrugerea sigiliului.

3.11 Sigilarea memoriei fiscale se face de catre distribuitorul autorizat sau de catre unitatea de service acreditata, in cazul utilizatorilor prevazuti la pct.5.7 alin.2, in prezenta organului fiscal teritorial, conform prevederilor pct. 3.16.

3.12 Memoria fiscala devine activa numai in urma fiscalizarii, operatiune care se executa de catre tehnicianul unitatii de service acreditate, la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal.

Ordonanta de urgenta:

Art. 3.- (4) In memoria fiscala se vor stoca urmatoarele date: denumirea, adresa, codul fiscal ale emitentului, logotipul si seria aparatului, precum si datele prevazute la alin. (2) lit.c).

Norme metodologice:

3.13 Datele care trebuie sa fie inregistrate si stocate in memoria fiscala sunt:

a. denumirea, adresa si codul fiscal al emitentului;
b. logotipul si seria fiscala ale aparatului;
c. data (ziua/luna/anul) si ora emiterii raportului fiscal de inchidere zilnica;
d. numarul de ordine al raportului fiscal de inchidere zilnica, progresiv numerotat;
e. numarul bonurilor fiscale emise zilnic;
f. nivelul cotelor de taxa pe valoarea adaugata;
g. valoarea totala zilnica a operatiunilor efectuate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
h. valoarea totala zilnica a operatiunilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, defalcata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota;
i. valoarea totala zilnica a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata;
j. valoarea totala zilnica a sumelor care nu se includ in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata;
k. valoarea totala a operatiunilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata cumulat de la data punerii in functiune a aparatului;
l. valoarea totala a operatiunilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata defalcata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota, cumulat de la data punerii in functiune a aparatului.
m. valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, cumulat de la data punerii in functiune a aparatului; n. valoarea totala a sumelor care nu se includ in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, cumulat de la data punerii in functiune a aparatului.
o. semnalizarea evenimentului reset de stergere a memoriei de date din modulul fiscal (facuta atunci cind se intrerupe continuitatea stocarii datelor in memoria de date din modulul fiscal si cand se reinitializeaza aceasta memorie in conditii de avarii).

De asemenea, in memoria fiscala trebuie sa se inregistreze data cind se modifica cota de taxa pe valoarea adaugata sau orice eveniment de natura sa permita modificarea interpretarii datelor.

Memoria fiscala trebuie sa aiba o capacitate pentru a stoca minimum:

- 30 de inregistrari de modificare de cote de taxa pe valoarea adaugata;

- 1.830 de inregistrari de inchidere zilnica;

- 200 de inregistrari de semnalizare a evenimentului reset.

Programul de control din modulul fiscal trebuie sa atentioneze utilizatorul atunci cand capacitatea disponibila a memoriei fiscale scade sub minimum 60 de inregistrari de inchidere zilnica.

Fiecare inregistrare este identificabila cu data calendaristica si cu valoarea contorului Z, iar evenimentul reset este insotit si de ora.

Inregistrarea datelor trebuie completata cu indicatori care sa permita asigurarea mecanismului de control al integritatii datelor inregistrate.

Ordonanta de urgenta:

Art.3. - (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de catre persoane autorizate in acest scop de Ministerul Finantelor.

Norme metodologice:

3.14 Prin constructie, carcasa aparatului de marcat electronic fiscal trebuie sa nu permita accesul la componentele aparatului, in urma sigilarii acestuia, cu exceptia suporturilor pentru rolele de hartie. Sigiliul fiscal se aplica intr-o zona care sa permita verificarea vizuala a integritatii acestuia.

3.15 Pe carcasa aparatului trebuie aplicata vizibil o eticheta care sa indice distribuitorul, daca este cazul, unitatea de service acreditata, marca si seria aparatului, numarul avizului eliberat de Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

3.16 Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale se efectueaza de catre distribuitorii autorizati sau de catre unitatile de service pentru utilizatorii prevazuti la pct. 5.7 alin.2, in prezenta reprezentantului organului fiscal teritorial la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, intocmindu-se cu aceasta ocazie un proces-verbal semnat de catre acestia.

3.17 Reprezentantul organului fiscal teritorial este obligat ca, inainte de sigilare, sa verifice daca pentru aparatele de marcat electronice fiscale a fost obtinut avizul de distributie si utilizare eliberat de Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

3.18 Sigiliul fiscal va avea amprenta de forma unei elipse cu axele de 8 si 6 mm, cu inscriptia literelor M si F, sub care sunt inscrise doua caractere alfabetice reprezentand judetul sau municipiul Bucuresti si doua caractere numerice reprezentand numarul de ordine atribuit fiecarui sigiliu de catre Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale. Sigiliul fiscal se pastreaza de catre distribuitorul autorizat.

3.19 Inlaturarea sigiliului fiscal se efectueaza numai de catre tehnicianul unitatii de service acreditate de care apartine utilizatorul aparatului, cu ocazia operatiunilor de intretinere sau de reparare a acestuia, cu obligatia ca la finalizarea operatiunilor respective sa aplice sigiliul de identificare si sa completeze cartea de interventii a aparatului.

Sigiliul de identificare a tehnicianului unitatii de service acreditate, va avea inscriptionat un simbol caracteristic al unitatii de service, constand in doua caractere alfabetice si trei caractere numerice, reprezentand numarul de identificare a tehnicianului, atribuite de catre Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

3.20 Sigiliile fiscale si sigiliile de identificare a tehnicienilor de service vor fi asigurate de catre distribuitorii autorizati.

Confectionarea sigiliilor fiscale si a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service se va efectua de catre Monetaria Statului, la comanda distribuitorilor, vizata de catre Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

3.21 Prevederile pct. 3.20 se aplica si utilizatorilor prevazuti la pct. 5.7 alin.2, dupa obtinerea avizului privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale conform modelului prezentat in anexa nr.4.

Ordonanta de urgenta:

Art.4.- (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie sa cuprinda cel putin: denumirea, adresa si codul fiscal al agentului economic emitent; logotipul si seria aparatului; numarul de ordine; data si ora emiterii; denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; cantitatile; preturile unitare; valoarea; cotele de taxa pe valoarea adaugata; valoarea totala; valoarea taxei pe valoarea adaugata, precum si alte taxe, care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.

Norme metodologice:

4.1 Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia efectuarii livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii si cuprinde detalierera datelor referitoare la acestea.

Tiparirea bonului fiscal se va efectua in urmatoarea structura: antet, continut si parte finala.

In bonul fiscal, se vor inscrie cel putin urmatoarele date:

a. antet: denumirea, adresa si codul fiscal al agentului economic emitent. Spatiul destinat antetului trebuie sa cuprinda minimum 3 randuri, fiecare rand avand minimum 18 carcactere. Codul fiscal va fi inscris totdeauna pe ultimul rand.
b. continut: data, ora si minutul emiterii bonului fiscal, numarul de ordine al acestuia, denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, pretul ( tarif ) unitar, cantitatea, valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei de taxa, valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoare adaugata, valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota, valoarea totala a operatiunilor scutitede taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul.

Datele inscrise pe bon trebuie sa fie lizibile si univoce.

Tiparirea datei sa va face numai in ordinea urmatoare: ziua, luna, anul.

Valorile se vor calcula intern cu minimum doua zecimale si vor fi rotunjite la intreg, pronindu-se de la a doua zecimala, conform urmatoarei reguli:

< 5 - rotunjire la inferior;

> sau = 5 - rotunjire la superior;

c) partea finala: logotipul si seria fiscala a aparatului, iar in cazul cand acesta opereaza in cadrul unui sistem de gestiune numarul aparatului de marcat electronic fiscal.

4.2 Logotipul si seria fiscala servesc la identificarea fiscala a fiecarui aparat de marcat electronic fiscal.

Logotipul este asocierea stilizata intr-un singur semn grafic a literelor R si L, realizata respectandu-se raportul dimensional redat in anexa nr. 5.

Seria fiscala a aparatului este formata din doua caractere alfabetice si 10 caractere numerice.

Cele doua caractere alfabetice ale seriei fiscale reprezinta judetul sau municipiul Bucuresti, dupa caz, unde utilizatorul isi are stabilit sediul activitatii economice.

Primele 4 caractere numerice din seria fiscala a aparatului reprezinta numarul avizului de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale sau al avizului de utilizare, in cazul utilizatorilor prevazuti la pct. 5.7.

Urmatoarele 6 caractere reprezinta numarul de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judet sau municipiul Bucuresti.

Odata cu intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti au obligatia sa intocmeasca Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judet sau in municipiul Bucuresti, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.

Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale vor solicita directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza de cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 7, atribuirea numarului de ordine din

Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judet sau in municipiul Bucuresti, care are obligatia ca in termen de 15 zile sa comunice utilizatorului, numarul de ordine atribuit pentru fiecare aparat.

4.3 Orice corectie efectuata in cadrul bonului, inainte de emiterea acestuia, trebuie sa fie evidentiata disctinct pe bon.

Daca aparatul permite reduceri/majorari de sume, acestea vor fi explicitate in bonul fiscal.

Ordonanta de urgenta:

Art.4.- (2) Rola-jurnal este documentul care se tipareste concomitent cu bonul fiscal si contine toate datele din acesta si se pastreaza in arhiva agentilor economici timp de 2 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit.

Norme metodologice:

4.4 Rola-jurnal este documentul de control pe care se inscriu toate informatiile din bonurile fiscale si raportul fiscal de inchidere zilnica.

Datele inscrise pe rola-jurnal, trebuie sa se mentina lizibile pe perioada de arhivare prevazuta de ordonanta de urgenta.

Ordonanta de urgenta:

Art.4.- (3) Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine: denumirea, adresa si codul fiscal al agentului economic emitent; logotipul si seria aparatului; numarul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numarul bonurilor emise in ziua respectiva; valoarea totala a operatiunilor efectuate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, si defalcarea acesteia pe cote de taxa pe valoarea adaugata, cu precizarea nivelului cotei, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
Norme metodologice:

4.5 Raportul fiscal de inchidere zilnica "Raportul Z" este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt ( zi de lucru ), continand detaliat date, care se vor inregistra in memoria fiscla ca date de sinteza pe termen lung, o data cu emiterea acestui raport.

Comanda de inchidere zilnica a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal va fi unica.

In raportul Z se inscriu urmatoarele date:

a. denumirea, adresa si codul fiscal ale utilizatorului aparatului;
b. numarul de ordine al raportului Z, care va fi numai crescator, si care se inregistreaza in contorul Z;
c. data emiterii raportului Z, ora, ziua, luna si anul;
d. valoarea totala zilnica a operatiunilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
e. valoarea totala zilnica a operatiunilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, defalcata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota;
f. valoarea totala zilnica a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata;
g. valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata;
h. numarul avariilor care determina stergerea memorei RAM si ora producerii acestora. In cazul stergerii memoriei RAM, utilizatorul are obligatia de a reintroduce datele inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii memoriei RAM.

i. numarul bonurilor fiscale emise in ziua raportata;
j. logotipul si seria fiscala a aparatului.

Ordonanta de urgenta:

Art.4.- (4) Registrul special prevazut la art.1 alin. (5) si raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documente avute in vedere de catre organele fiscale cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada de 10 ani.

Norme metodologice:

4.6 Agentii economici sunt obligati sa asigure arhivarea si pastrarea registrului special si a raportului fiscal de inchidere zilnica pe perioada de 10 ani.

Datele inscrise in documentele mentionate la alineatul precedent trebuie sa ramana lizibile pe perioada de pastrare, utilizandu-se consumabile care au garantata perioada de pastrare impusa.

Ordonanta de urgenta:

Art.4.- (5) Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale sau atunci cand aceasta trebuie inlocuita ca urmare a defectarii, sunt obligati sa predea memoria fiscala spre pastrare si arhivare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioada de 10 ani.

Norme metodologice:

4.7 In momentul constatarii defectarii sau umplerii memoriei fiscale, utilizatorul trebuie sa anunte distribuitorul autorizat sau reprezentantii legali ai acestuia, in teritoriu.

Distribuitorul este obligat ca prin sistemul de service acreditat sa asigure, in termen de maximum 72 de ore de la anuntare, inlocuirea memoriei fiscale defecte sau umplute, si repunerea in functiune a aparatului de marcat electronic fiscal. Inlocuirea, sigilarea si activarea memoriei fiscale se vor efectua la sediul utilizatorului de catre tehnicianul unitatii de service acreditate, in prezenta reprezentatului organului fiscal teritorial de care apartine utilizatorul.

Utilizatorii prevazuti la pct. 5.7. alin. 2, in momentul constatarii defectarii sau umplerii memoriei fiscale, vor anunata unitatile de service acreditate, care au obligatia ca, in termen de maximum 72 de ore de la anuntare, sa inlocuiasca memoria fiscala defecta sau umpluta si sa repuna in functiune aparatul de marcat electronic fiscal. Inlocuirea, sigilarea si activarea memoriei fiscale se vor efectua la sediul utilizatorului de catre tehnicianul unitatii de service acreditate, in prezenta reprezentantului organului fiscal teritorial de care apartine utilizatorul.

Inainte de inlocuirea memoriei fiscale, se va efectua citirea acesteia, iar rola pe care sunt inregistrate datele din memoria fiscala va fi predata reprezentantului organului fiscal teritorial.

Pentru a nu fi afectata perioada obligatorie de repunere in functiune a aparatului, utilizatorul va anunta reprezentantul organului fiscal teritorial, prin prezentare la sediul acestuia si prin solicitarea in scris a prezentei acestuia.

Operatiunea de inlocuire a memoriei fiscale trebuie sa fie inregistrata in cartea de interventii a aparatului de catre tehnicianul de service si confirmata de reprezentantul organului fiscal teritorial.

De asemenea, in situatia inlocuirii aparatului de marcat electronic fiscal in perioada de garantie, memoria fiscala a aparatului inlocuit va fi predata reprezentantului organului fiscal teritorial, iar pentru aparatul nou se va urma procedura normala de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Pentru tranzactiile efectuate in perioada de inlocuire a memoriei fiscale, utilizatorii vor aplica prevederile pct.1.8.

4.8 Reprezentantul organului fiscal teritorial va prelua memoria fiscala inlocuita, pe baza unui proces-verbal intocmit in trei exemplare, care se semneaza de acesta, de utilizator si de tehnicianul unitatii de service. Originalul procesului-verbal este preluat de catre reprezentantul organului fiscal teritorial, iar copiile revin utilizatorului si tehnicianului unitatii de service acreditate.

4.9 Originalul procesului-verbal si rola pe care, sunt inregistrate datele din memoria fiscala se pastreaza la organul fiscal teritorial de care apartine utilizatorul, pe o perioada de 10 ani.

4.10 Organul fiscal teritorial preda memoria fiscala inlocuita directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, cu proces-verbal de predare-primire, in vederea pastrarii.

4.11 Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti sunt obligate sa organizeze si sa asigure pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale pe o perioada de 10 ani.

Evidenta primirii memoriilor fiscale inlocuite se va tine intr-un registru de evidenta, care va contine urmatoarele date: numarul de ordine, data primirii, numarul procesului-verbal de predare primire a memoriei fiscale, seria fiscala a aparatului si datele de identificare a utilizatorului, conform anexei nr.8.

Pe fiecare memorie fiscala primita spre pastrare, va fi aplicata o eticheta cu numarul de ordine din registrul de evidenta a acestora si datele de identificare a utilizatorului.

Memoriile fiscale vor fi pastrate pe ani, in functie de numarul de ordine din registrul de evidenta.

Ordonanta de urgenta:

Art.5.- (1) In vederea avizarii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, a distribuitorilor autorizati si a unitatilor service acreditate se constituie Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

(2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul Romaniei este permisa numai daca pentru respectivele aparate s-a obtinut avizul comisiei prevazute la alin. (1) si in conditiile stipulate in acest aviz.

Norme metodologice:

5.1 Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale este formata din 7 membri, in urmatoare structura:

presedinte- reprezentant al Ministerului Finantelor;

vicepresedinte;- reprezentant al Ministerului Industriei si Comertului;

membri- 2 reprezentanti ai Ministerului Finantelor- Directia genrala legislatie impozite indirecte;

membru- reprezentant al Ministerului Industrieir si Comertului;

membru- reprezentant al Ministerului Finantelor - Garda Financiara Centrala;

membru- reprezentant al Oficiului pentru Protectia Consumatorului;

membru- reprezentant al Ministerului Finantelor.

Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale isi desfasoara activitatea in sediul Ministerului Finantelor.

Numirea si revocarea membrilor Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electonice fiscale se efectueaza de catre institutiile care i-au desemnat.

In scopul indeplinirii de catre Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale a atributiilor prevazute de prezentele norme metodologice, se va infiinta in cadrul Directiei generale legislatie impozite indirecte din Ministerul Finantelor un secretariat tehnic.

5.2 Atributiile Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt urmatoarele:

a) analizeaza documentele prevazute la pct.5.19 si pct.5.20, depuse de agentii economici, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor impuse de ordonanta de urgenta si de prezentele norme metodologice.

b) emite avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, conform modelului in anexa nr.9, si avizul privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, in cazul utilizatorilor prevazuti la pct.5.7., conform modelului prezentat in anexa nr.4.

c) transmite catre distribuitori sau utilizatori elementele necesare pentru realizarea sigiliilor fiscale si a celor de identificare a tehnicienilor de service;

d) inregistreaza legitimatiile tehnicienilor de service din unitatile de service acreditate;

e) formuleaza propuneri privind perfectionarea cadrului legislativ existent in domeniu;

f) informeaza conducerile institutiilor reprezentate in comisie despre problemele aparute in activitatea de avizare;

g) anuleaza avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale agentilor economici care nu respecta conditiile care au stat la baza acordarii acestora ( service, consumabile, piese de schimb, etc.)

h) acrediteaza unitatile de comercializare sau de service, altele decat cele pentru care distribuitorul autorizat a obtinut acreditarea in momentul eliberarii avizului;

i) acrediteaza unitatile de service, la solicitarea utilizatorilor prevazuti la pct.5.7 alin.2;

j) anuleaza acreditarea unitatilor de comercializare pentru care distribuitorul autorizat a anulat contractele incheiate;

k) transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei lista cuprinzand agentii economici avizati sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale, precum si agentii carora li s-a anulat avizarea.

5.3 Membrii Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale au urmatoarele atributii si competente:

presedintele comisiei:

- coordoneza activitatea comisiei;

- reprezinta comisia in relatiile cu tertii;

- convoaca comisia in sedinte de lucru;

- semneaza avizele eliberate de comisie, in baza proceselor-verbale incheiate in sedintele de lucru, precum si alte acte emise de catre comisie;

- propune ordinea de zi si temele de lucru ale comisiei intre sedinte;

- se pronunta, prin vot, asupra problemelor in care comisia trebuie sa ia hotariri; vicepresedintele comisiei;

- participa la sedintele de lucru ale comisiei;

- il suplineste pe presedinte si ii preia atributiile in lipsa acestuia;

- se pronunta, prin vot, asupra problemelor in legatura cu care comisia trebuie sa ia hotariri; membrii:

- participa la dezbaterile din sedintele de lucru;

- se pronunta, prin vot, asupra problemelor in care comisia trebuie sa ia hotariri; secretarul:

- contrasemneaza avizele emise de catre comisie;

- pregateste documentatia de avizare, pe care o prezinta in sedintele de lucru;

5.4 Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale se intruneste la sediul Ministerului Finantelor bilunar, in sedinte ordinare, si, in mod extraordinar la solicitarea presdintelui comisiei sau a cel putin, 5 membrii ai acesteia, ori de cate ori este necesar.

5.5 Hotaririle comisiei se iau cu votul majoritatii simple din numarul total ai membrilor comisiei, in sedintele de lucru, la care este obligatorie prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui si a secretarului.

In cadrul fiecarei sedinte de lucru, se incheie un proces-verbal, in care se consemneza dezbaterile si care se semneaza de catre toti membrii prezenti ai comisiei.

5.6 Sunt admisi la avizare agentii economici care indeplinesc urmatoarele conditii:

a. detin avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal (model anexa nr.3);
b. au prevazut in obiectul lor de activitate comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale si a tehnicii de calcul;
c. nu au datorii fiscale restante la bugetul destat;
d. dispun de spatiu adecvat de desfacere;
e. dispun de retea de service proprie sau asigura service prin unitati specializate de service, pe baza de contract, care asigura asistenta tehnica si intretinerea aparatelor de marcat electronice fiscale cu personal tehnic specializat in domeniu, pentru care trebuie sa depuna documentele prevazute la pct.5.33;
f. asigura piesele de schimb pentru perioada de garantie si postgarantie pe perioada normala de functionare a aparatelor de marcat electronice fiscale, conform Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilzat in active corporale si necorporale;
g. asigura materialele consumabile, care corespund prevederilor prezentelor norme metodologice;

5.7 Agentii economici care, pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, au achizitionat aparate de marcat electonice fiscale pot fi admisi la avizarea pentru utilizarea acestor aparate direct sau prin distribuitori.

In cazul solicitarii avizarii in mod direct, utilizatorii sunt obligati sa indeplineasca urmatoarele conditii:

* sa detina avizul tehnic privind carcteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal, eliberat de persoana juridica notificata in acest sens de Ministerul Industriei si Comertului;
* sa dispuna de service, asigurat de unitati de service, pe baza de contract, sau de unitati proprii de sevice, pentru efectuarea asistentei tehnice si a intretinerii aparatelor de marcat electronice fiscale cu personal tehnic specializat in domeniu, pentru care trebuie sa depuna documentele prevazute la pct.5.32;
* sa aiba asigurate piese de schimb pe perioada de garantie si postgarantie, pe perioada normala de functionare a aparatului de marcat electronic fiscal, conform Legii nr.15/1994;
* sa aiba asigurate materiale consumabile, care corespund prevederilor prezentelor norme metodologice.

5.8 Agentii economici care solicita emiterea avizului tehnic mentionat la pct.5.6 lit.a) trebuie sa depuna la persoana juridica notificata in acest sens de catre Ministerul Industriei si Comertului urmatoarele:

a. cererea prin care solicita eliberarea avizului tehnic, care trebuie sa contina si obligatia asumata de distribuitor ca aparatul de b. marcat electronic fiscal prezentat la avizare este in concordanta cu prevederile legale in vigoare si ca aparatele de marcat electronice fiscale care se vor produce sau se vor importa vor fi identice cu cel avizat;
c. un aparat-martor pentru efectuarea testelor si o memorie fiscala goala cu (E)PROM accesibil;
d. certificatul de calitate al aparatului de marcat electronic fiscal, emis de producator;
e. certificatul de origine al aparatului de marcat electronic fiscal supus expertizarii, emis de autoritatea din tara de origine a producatorului;
f. rapoartele de testare privind parametrii de functionare, obtinute de producator la omologarea aparatului de marcat electronic fiscal, traduse in limba romana, in cazul celor provenite din import;
g. manualele de utilizare, programare si documentatia de service, in original, precum si manualul de utilizare, in limba romana, pentru aparatele de marcat electronice fiscale, provenite din import;
h. modelele documentelor listate de aparatul de marcat electronic fiscal, in limba romana;

5.9 Pentru obtinerea avizului tehnic privind caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii prevazuti la pct.5.7, trebuie sa depuna la persoana juridica notificata de catre Ministerul Industriei si Comertului urmatoarele:

a. cerere prin care solicita eliberarea avizului tehnic;
b. aparatul-martor pentru efectuarea testelor si o memorie fiscala goala cu E(PROM) accesibil;
c. certificatul de calitate al aparatului de marcat electronic fiscal, emis de producator.

Certificatul de calitate va fi insotit de copii de pe buletinele de verificare la omologarea produsului;

d. certificatul de origine al aparatului de marcat electronic fiscal supus expertizarii, emis de autoritatea din tara de origine a producatorului;
e. rapoartele de testare privind parametrii de functionare, obtinute de producator la omologarea aparatului de marcat electronic fiscal, traduse in limba romana, in cazul celor provenite din import;
f. manualele de utilizare, programare si documentatia de service, in original, precum si manualul de utilizare, in limba romana, pentru aparatele de marcat electronice fiscale provenite din import;
g. modelele documentelor listate de aparatul de marcat electronic fiscal, in limba romana;

5.10 Persoana juridica notificata sa elibereze avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal va verifica modul in care acesta asigura:

a. cerintele generale prevazute la pct.5.11;
b. programarea aparatului de marcat electronic fiscal;
c. functiile obligatorii;
d. imposibilitatea accesului la functiile interzise;
e. testarea memoriei fiscale;
f. functionarea in cadrul unui sistem de gestiune, unde este cazul;
g. inaccesibilitatea la componentele aparatului de marcat electronic fiscal si programul de operare;
h. posibilitatea iesirii din situatiile de pana.

5.11 Cerintele generale sunt:

a. semnalizarea cuplarii de alimentare pe documente, daca a aparut o intrerupere de tensiune in cursul emiterii acestora;
b. asigurarea continuitatii memoriei de date si a ceasului de timp real, precum si a reluarii operatiunilor intrerupte de caderi de tensiune si a finalizarii corecte a acestora.
c. tensiunea de alimentare. Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie sa fie adaptat pentru alimentarea cu energie electrica din reteaua de curent alternativ cu o frecventa nominala de 50Hz si cu o tensiune nominala de 220 V.
d. rezistenta la conditiile de mediu. Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie sa opereze corect si sigur in conditiile specificate mai jos:

1. temperatura mediului inconjurator in limite de +5 - +40° C;
2. umiditate relativa a aerului fara condens intre 40 - 80%.

5.12 Testarea programarii parametrilor.

Testarea consta in programarea parametrilor, in listarea documentelor si in verificarea respectarii prevederilor prezentelor norme metodologice.

5.13 Testarea functiilor obligatorii.

Testarea se efectueaza prin apelarea functiilor obligatorii prevazute la pct. 3.6 si prin verificarea rezultatelor obtinute.

5.14 Imposibilitatea accesului la functiile interzise.

Programul corespunde cerintelor, daca nu permite accesul la functiile interzise.

5.15 Testarea memoriei fiscale.

Testarea memoriei fiscale consta in activarea acesteia si efectuarea programului de inregistrare, pe baza instructiunilor de folosire a aparatului de marcat electronic fiscal. Se vor verifica rezultatele inregistrarilor cu prevederile prezentelor norme metodologice. De asemenea, se vor face incercari de schimbare a inregistrarilor din memoria fiscala sau de stergere a acestora. Memoria fiscala va corespunde numai daca satisface prevederile referitoare la securitatea datelor inregistrate.

5.16 Testarea operarii in cadrul unui sistem de gestiune.

Testarea se efectueaza prin simularea functionarii terminalului aparatului de marcat electronic fiscal intr-o configuratie identica cu cea prevazuta pentru utilizarea tipului respectiv, prin verificarea programului de operare a sistemului care trebuie sa corespunda cerintelor unei case de marcat electronice fiscale si prin listarea documentelor in concordanta cu prevederile ordonantei de urgenta.

Modulul fiscal al terminalului aparatului de marcat electronic fiscal trebuie sa fie instalat astfel incat sa nu permita accesul la el fara inlaturarea sigiliului.

;Setul integral de comenzi al interfetelor de comunicatie trebuie specificat detaliat. El nu trebuie sa permita comenzi care ar necesita cooperarea cu modulul fiscal fara a coopera cu acesta si afectarea datelor inregistrate in modulul fiscal in alt mod decat prin procedurile normale de lucru.

Trebuie asigurata autonomia de functionare a terminalului aparatului de marcat electronic fiscal pentru realizarea functiilor obligatorii.

5.17 Verificarea posibilitatilor de inlaturare a situatiilor de pana consta in provocarea unor situatii de intrerupere a functionarii aparatului de marcat electronic fiscal, si de blocare a operarii acestuia, conform prevederilor pct. 3.9, precum si in urmarirea comportarii aparatului, in sensul neafectarii datelor stocate si asigurarii continuitatilor inregistrarilor.

5.18 Dupa efectuarea testelor si a verificarilor, daca aparatul de marcat electronic fiscal coresspunde tuturor cerintelor se elibereaza "Avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal".

Avizul tehnic va fi emis in termen de maximum 15 zile de la data indeplinirii conditiilor prevazute la pct. 5.6.

Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic va fi inseriat de catre persoana juridica notificata de catre Ministerul Industriei si Comertului, aplicandu-i-se o eticheta cuprinzand numarul seriei, data si numarul avizului tehnic, care va fi asigurata de catre persoana juridica notificata. Eticheta va fi aplicata astfel incat sa nu poata fi inlocuita.

5.19 In vedera obtinerii avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici care au obtinut avizul tehnic favorabil, vor prezenta Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, urmatoarele documente:

a. cererea prin care solicita eliberarea avizului privind distributia si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie sa contina: datele de identificare a distribuitorului, tipul aparatului si denumirea comerciala a acestuia, obligatia furnizarii cu carcater de continuitate a pieselor de schimb, a materialelor consumabile si asigurarea de service;
b. avizul tehnic;
c. copia de pe certificatul de inmatriculare a societatii comerciale;
d. copia de pe certificatul de inregistrare fiscala;
e. copia de pe statutul societatii comerciale;
f. adeverinta emisa de organul fiscal teitorial, din care sa rezulte ca nu are datorii restante fata de bugetul de stat;
g. prezentarea retelei de distributie si amplasarea acesteia in teritoriu, daca este cazul;
h. copiile de pe contracte ferme incheiate cu societatile comerciale care efectueaza vanzarea catre utilizatori, daca este cazul;
i. adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial pentru societatile care efectueaza vanzarea, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale restante la bugetul de stat;
j. prezentarea retelei de service: amplasarea in teritoriu, modul de asigurare de service, descrierea posibilitatii de repunere in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte in termenul prevazut de ordonanta de urgenta, precum si documentele prevazute la pct. 5.32;
k. copiile de pe contractele ferme incheiate cu unitatile de service.

5.20 In vederea obtinerii avizului de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici prevazuti la pct.5.7 alin.2, care au obtinut avizul tehnic favorabil, vor prezenta Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, direct sau prin distribuitori, urmatoarele documente:

a. cererea prin care solicita eliberarea avizului de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie sa contina: datele de identificare a utilizatorului, tipul aparatului si denumirea comerciala a acestuia;
b. avizul tehnic;
c. copia de pe certificatul de inmatriculare a societatii comerciale;
d. copia de pe certificatul de inregistrare fiscala;
e. copia de pe statutul societatii comerciale;
f. prezentarea unitatii de service care asigura service si repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte in termen de 72 de ore, precum si documentele prevazute la pct. 5.32;
g. copia de pe contractul ferm incheiat cu unitatea de service;

5.21 Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale analizeaza documentatia depusa si, in termen de 15 zile de la data depunerii acesteia, se pronunta asupra aprobarii sau respingerii solicitarii.

Hotararea comisiei va fi adusa la cunostinta solicitantului.

Avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, conform modelului prezentat in anexa nr.9, precum si avizul de utilizare vor fi eliberate numai, dupa confectionarea sigiliilor fiscale si a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service.

5.22 Distribuitorul autorizat are obligatia sa pastreze ca model de referinta aparatul de marcat electronic fiscal care a fost supus verificarii in vederea obtinerii avizului tehnic si sa il prezinte Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, la solicitarea acesteia, ori de cate ori este necesar.

5.23 Distribuitorul autorizat este obligat sa anunte Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, in termen de 7 zile, orice modificare in reteaua de comercializare sau de service.

De asemenea, distribuitorul trebuie sa comunice Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, in termen de 7 zile, orice modificare intervenita fata de avizul initial cu privire la sigiliile de identificare si la legitimatiile tehnicienilor de service.

In acest scop va fi depusa fisa prevazuta la pct.5.33 lit.d).

5.24 In cazul distribuirii de aparate de marcat electronice fiscale cu modificari de structura, software sau cu parametri tehnici diferiti fata de modelul de aparat de marcat electronic fiscal avizat, este necesara o noua avizare in conditiile prevazute prin prezentele norme metodologice.

In cazul intreruperii activitatii de distribuire a aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorii raman raspunzatori in continuare pentru toate obligatiile ce le revin, conform prevederilor ordonantei de urgenta si prezentelor norme metodologice, pentru aparatele livrate.

In situatia de faliment, distribuitorul autorizat este obligat sa cedeze dreptul de distribuire si obligatiile ce decurg din avizarea initiala unui alt agent economic, caz in care este obligatorie reavizarea in conditiile procedurii stabilite prin prezentele norme metodologice.

5.25 Pe langa celelalte obligatii prevazute de prezentele norme metodologice, dupa obtinerea avizului, distribuitorul autorizat trebuie:

a) sa livreze numai aparate de marcat electronice fiscale conforme cu modelul avizat;

b) sa emita certificate de garantie pentru aparatele de marcat electronice fiscale distribuite;

c) sa asigure instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la beneficiar prin personalul din reteaua de service acreditata, precum si service in perioada de garantie si postgarantie;

d)sa asigure suportul hard/soft necesar, in cazul in care aparatul de marcat electronic fiscal urmeaza sa fi integrat ca parte a unui sistem de gestiune, iar prin personalul din reteaua de service acreditata sa verifice integrarea corecta a aparatului in sistem;

e)sa furnizeze, o data cu aparatul de marcat electronic fiscal, manualul de utilizare, in limba romana.

5.26 Instrainarea aparatelor de marcat electronice fiscale de catre utilizator se poate face numai dupa predarea la organul fiscal teritorial a memoriei fiscale, conform procedurii cuprinse in prezentele norme metodologice, si numai prin distribuitorii autorizati.

Ordonanta de urgenta:

Art.5.- (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa fie dotate de catre distribuitor cu o brosura cu pagini numerotate, care contine istoria aparatului, denumita carte de interventii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa pastreze in conditii optime cartea de interventii, iar impreuna cu unitatile de service acreditate